2015

MCCM tom 67 nr 1, 2015 - STRESZCZENIA

s. 4-8 Wpływ podstawienia kobaltu manganem na właściwości fizykochemiczne NaxCo1-yMnyO2

Dominika Baster, Janina Molenda

s. 9-14 Właściwości barwne pigmentów opartych na YMnO3

Aneta Burkovičová, Žaneta Dohnalová, Petra Šulcová

s. 15-20 Synteza i charakterystyka MNd2W2O10 (M = Ni, Cu, Co, Zn) jako nowych pigmentów ceramicznych

Veronika Machalíková, Petr Bělina, Petra Šulcová

s. 21-26 Wysokoglinowe tworzywo o obniżonej temperaturze spiekania, modyfikowane dwutlenkiem ceru

Cecylia Dziubak

s. 27-36 Tetragonalny dwutlenek cyrkonu w układzie 3Y-TZP/Al2O3 jako elektrolit stały dla średniotemperaturowych ogniw paliwowych typu IT-SOFC

Katarzyna Obal, Tomasz Brylewski, Anna Adamczyk, Zbigniew Pędzich, Mieczysław Rękas

s. 37-42 Efekt wzmocnienia kompozytów ściernych z tlenku glinu wiskerami Al4B2O9

Daniela Herman, Ewa Bobryk, Wiesław Walkowiak

s. 43-47 Mechanika kruchego pękania ceramiki Y2O3

Marek Boniecki, Katarzyna Jach, Zdzisław Librant, Władysław Wesołowski, Helena Węglarz, Magdalena Gizowska, Krzysztof Perkowski, Adam Witek, Irena Witosławska

s. 48-55 Zastosowanie spektroskopii Ramana do charakterystyki warstw BST wytworzonych metodą zol-żel na podłożach metalowych

Agata Lisińska-Czekaj, Tomasz Orkisz, Justyna Orkisz, Dionizy Czekaj

s. 56-61 Wyznaczanie parametrów pękania podkrytycznego spieków ZrO2 metodą stałego przyrostu naprężeń

Radosław Lach, Agnieszka Dudek, Zbigniew Pędzich

s. 62-66 Badania porównawcze procesu kruszenia wibracyjnego w kruszarkach szczękowych

Jan Sidor, Marcin Mazur

s. 67-70 Wpływ haloizytu na układ CaO-SiO2-H2O w warunkach hydrotermalnych

Zdzisław Owsiak, Anna Sołtys

s. 71-76 Zastosowanie dolomitowych materiałów ogniotrwałych w wybranych kadziach stalowniczych

Michał SułkowskiCzesław Goławski, Lucyna Obszyńska, Andrzej Kielski

s. 77-80 Warunki pracy elementów uszczelniających budowli hydrotechnicznych

Antoni Bojarski, Paweł Opaliński, Piotr Przecherski

s. 81-87 Innowacyjne, instrumentalne systemy pomiarowe quasi-3D monitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych oraz odkształceń w zaporach i wałach

Krzysztof Radzicki

s. 88-92 Zastosowanie korelacji lokalnych do wyznaczania parametrów geotechnicznych gruntów kamienistych w obrębie zlewni Jeziora Czorsztyńskiego

Stanisław Apostoł

s. 93-94 Prof. dr hab. inż. Leszek Stoch (1931‒2015) – Wspomnienie

Irena Wacławska i Elżbieta Greiner-Wronowa

s. 95-100 Zaawansowane technologie i nowoczesne wyroby ceramiki budowlanej

Mirosław Jaroszewicz, Jerzy Klimm

 

 MCCM tom 67 nr 2, 2015 - STRESZCZENIA

s. 104-108 Pianki korundowe wytworzone metodą gel-casting przeznaczone do infiltracji polimerami

Marek Potoczek, Joanna Ligoda, Romana Ewa Śliwa

s. 109-112 Mechanizm reakcji tworzenia się heksaglinianiu wapnia w układzie CaAl4O7-Al2O3.

Stanisława Jonas, Agnieszka Pięta, Mirosław Bućko, Alicja Czyżewska, Grażyna Krupa

s. 113-116 Stałe materiałowe anizotropowych kompozytów Al2O3–hBN

Wojciech Piekarczyk, Paweł Rutkowski, Gabriela Górny

s. 117-120 Badania procesu mielenia wibracyjnego węglika krzemu na sucho

Jan Sidor, Paweł Tomach

s. 121-126 Kruszarki odśrodkowe w procesach drobnego kruszenia

Jan Sidor

s. 127-131 Wpływ procesu kierowanej krystalizacji na bioaktywność szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu NaCaPO4-SiO2

Aleksandra Wajda, Katarzyna Bułat, Maciej Sitarz

s. 132-136 Ceramika węglikowa w lekkich osłonach balistycznych

Marcin Cegła, Wiesław Habaj, Paweł Podgórzak

s. 137-142 Badanie porowatości oraz właściwości optycznych proszków TiO2-SiO2 z grupami organicznymi

Agnieszka Iwan, Agnieszka Hreniak, Marek Malinowski

s. 143-148 Wpływ źródła krzemu (Si3N4 / SiO2) na otrzymywanie i właściwości luminoforów tlenoazotkowych SrSi2O2N2domieszkowanych Eu2+ i Mn2+.

Tomasz Pawlik, Daniel Michalik, Justyna Barzowska, Karol Szczodrowski, Kamil Zieliński, Natalia Górecka

s. 149-157 Wpływ rodzaju prekursora magnezowego oraz czasu spiekania na właściwości częściowo stabilizowanego dwutlenku cyrkonu typu PSZ

Marek Grabowy, Mirosław M. Bućko

s. 158-163 Reologia zawiesin spoiw uszczelniających

Piotr Izak, Łukasz Wójcik, Daniel Słowikowski

s. 164-170 Wpływ surowców odpadowych na właściwości termiczne szkła czarnego

Magda Kosmal, Manuela Reben, Paweł Pichniarczyk

s. 171-176 Badanie struktury, składu fazowego i chemicznego ceramiki Bi1-xNdxFeO3

Jolanta Dzik, Dionizy Czekaj

s. 177-181 Właściwości fotokatalityczne nanokompozytów CdS/TiO2

Anita Trenczek-Zając, Joanna Banaś, Konrad Świerczek, Karolina Zazakowny, Marta Radecka

s. 182-186 Tlenofluorkowe szkła borokrzemianowe domieszkowane Gd2O3

Marta Kasprzyk, Marcin Środa, Paweł Naspiński

s. 187-190 Właściwości mechaniczne i optyczne szkieł z powłoką tlenku cyrkonu otrzymaną metodą zol-żel

Marcin Drajewicz, Renata Jadach, Elżbieta Długoń, Manuela Reben, Maciej Sitarz

s. 191-200 Ceramika pradziejowa ze stanowiska Skrzypkowo 13 – analiza porównawcza z zastosowaniem ASA, XRD i spektroskopii γ

Łukasz Kowalski, Kamil Adamczak

s. 201-234 Abstracts of 14th Conference on Composites and Ceramic Materials – Technology, Application and Testing, Białowieża, June 1st-3rd 2015

s. 235-244 Biuletyn / Newsletter

 

MCCM tom 67 nr 3, 2015 - STRESZCZENIA

s. 248-256 Termofizyczne właściwości kompozytów Ag-C

Marta Homa, Natalia Sobczak, Andrzej Gazda, Aleksandra Siewiorek, Artur Kudyba, Katarzyna Pietrzak, Krystyna Frydman, Danuta Wójcik-Grzybek, Agata Strojny-Nędza

s. 257-261 Badania mechanizmu dehydratacji uwodnionego glinianu wapniowo-cyrkonowego

Dominika Madej, Jacek Szczerba

s. 262-267 Dolomitowy klinkier topiony o obniżonej zawartości domieszek do produkcji ogniotrwałych tworzyw wypalanych

Małgorzata Niesyt, Teresa Wala

s. 268-273 Ceramiczne tworzywa piankowe otrzymywane metodą odlewania żelowego przy wykorzystaniu bezazotowych monomerów organicznych

Barbara Lipowska, Andrzej Śliwa, Kinga Czechowska, Teresa Wala, Bronisław Psiuk

s. 274-278 Piankowe filtry ceramiczno-węglowe dla odlewnictwa – od pomysłu do masowej produkcji

Maciej Asłanowicz, Andrzej Ościłowski, Barbara Lipowska

s. 279-285 Wykorzystanie odpadów zawierających azbest do wytwarzania ceramicznych materiałów budowlanych o czerepie spieczonym

Robert Kusiorowski, Teresa Zaremba, Jerzy Piotrowski

s. 286-290 Wpływ soli azotanowych na właściwości ceramiki budowlanej

Wojciech Wons, Katarzyna Wyczyńska

s. 291-297 Badania porównawcze suszenia mikrofalowego i suszenia konwencjonalnego betonu ogniotrwałego

Izabela Majchrowicz, Jerzy Czechowski

s. 298-303 Modyfikacja mikrostruktury wyrobów zestawu syfonowego w celu podwyższenia ich odporności na erozyjno-korozyjne oddziaływanie stali

Tamara Pochwała, Józef Barański, Andrzej Śliwa, Teresa Wala

s. 304-308 Badania porównawcze materiałów dolomitowo-węglowych z klinkierów spiekanych i topionych

Michał Sułkowski, Agnieszka Onyszkiewicz, Czesław Goławski

s. 309-313 Modelowanie szybkości zużycia zasadowych materiałów ogniotrwałych w laboratoryjnym, bębnowym piecu obrotowym

Wiesław Zelik, Robert Świerszcz, Bartłomiej Pedryc

s. 314-318 Konduktometryczne badania wpływu odpadowego glinokrzemianu na wczesną hydratację cementu glinowego w zależności od temperatury

Mariola Nowacka, Barbara Pacewska

s. 319-323 Jakie czynniki wpływają na wyniki badań gęstości pozornej i porowatości otwartej gęstych, fomowanych materiałów ogniotrwałych?

Emilie Dahlem, Stephan Clasen, Christian Dannert

s. 324-332 Analiza czynników wpływających na oznaczenie wytrzymałości na ściskanie materiałów ogniotrwałych

Anna Gerle, Jerzy Czechowski, Jacek Podwórny, Emilie Dahlem

s. 333-336 Aktualna sytuacja w produkcji i zbycie materiałów ogniotrwałych w Czechach i na Słowacji

Tadeáš Franek

s. 337-341 Przemysł materiałów ogniotrwałych na świecie i w Polsce – stan i kierunki rozwoju

Jerzy Czechowski

s. 342-346 Wykorzystanie perlitu w procesie syntezy zeolitu A

Magdalena Król, Anna Misiaszek, Włodzimierz Mozgawa

s. 347-352 Streszczenia I Wspólnej Polsko-Koreańskiej Konferencji Na Temat Zaawansowanej Ceramiki; Zakopane, 19 września 2015 [ENG]

s. 353-359 Streszczenia Konferencji SINTERCER; Zakopane, 17 września 2015 [ENG]

s. 360-362 Kluczowa rola Wydziału Inżynierii Materiałowej, Szkła i Ceramiki Uniwersytetu w Koblencji w nauce i kształceniu dla potrzeb przemysłu materiałów ogniotrwałych

Olaf Krause, Peter Quirmbach

s. 363-367 Biuletyn / Newsletter

 

MCCM tom 67 nr 4, 2015 - STRESZCZENIA

s. 372-377 Właściwości luminoforów Ca-α-Sialon:Eu2+ otrzymywanych metodą redukcji karbotermicznej i azotowania zeolitów

Tomasz Pawlik, Daniel Michalik, Małgorzata Sopicka-Lizer, Tomasz Rzychoń, Radosław Lisiecki

s. 378-382 Odporność na pękanie ceramiki Y2O3

Marek Boniecki, Zdzisław Librant, Władysław Wesołowski, Magdalena Gizowska, Marcin Osuchowski, Krzysztof Perkowski, Adam Witek, Irena Witosławska, Mateusz Karczmarz

s. 383-387 Uproszczenia w wyznaczaniu metodą ultradźwiękową stałych materiałowych materiałów anizotropowych o symetrii heksagonalnej

Wojciech Piekarczyk, Dariusz Kata

s. 388-392 Badania wpływu defektów strukturalnych na własności magnetooptyczne w szkłach tlenkowych

Edmund Golis

s. 393-399 Wpływ struktury nośnika na stopień konwersji w reakcji niskotemperaturowego utleniania CO na katalizatorach Au/Al2O3-TiO2

Maria Rajska

s. 400-406 Konsolidacja proszków tlenku glinu z wykorzystaniem reakcji hydrolizy azotku glinu 

Kamil Wojciechowski, Radosław Lach, Mirosław M. Bućko 

s. 407-412 Struktura składników popiołów lotnych o różnej granulacji 

Wojciech Wons, Paweł Murzyn, Ewelina Kłosek-Wawrzyn

s. 413-417 Wpływ zaokrąglenia karbu w elemencie próbnym na parametry mechaniki pękania kompozytu cementowego

Marta Kosior-Kazberuk, Andrzej Kazberuk

s. 418-420 Bilans masowy populacji ziaren w modelowaniu rozdrabniania swobodnego

Henryk Otwinowski, Vladimir P. Zhukov, Daniel Zbroński, Anton N. Belyakov

s. 421-425 Otrzymywanie ceramiki ferroelektrycznej od kuchni

Ewa Ćwikiel

s. 426-429 Kryteria doboru surowców dla procesu wytwarzania proppantów

Cecylia Dziubak, Joanna Rybicka Łada, Piotr Taźbierski

s. 430-433 Aspekty mikrostrukturalne modyfikacji tarciowej warstwy wierzchniej stopu magnezu AZ91 cząstkami Cr2O

Józef Iwaszko, Krzysztof Kudła, Iwona Przerada, Anna Zawada

s. 434-437 Charakterystyka właściwości technologicznych ceramicznych mieszanin formierskich na bazie węglika krzemu

Marcin Małek, Paweł Wiśniewski, Jarosław Mizera, Krzysztof Jan Kurzydłowski

s. 438-442 Wykorzystanie odpadów ceramiki użytkowej i sanitarnej w zaprawach cementowych

Jakub Jura, Jacek Halbiniak, Małgorzata Ulewicz

s. 443-447 Reologiczne właściwości mas ceramicznych z ZrSiO4 z przeznaczeniem na ceramiczne formy odlewnicze

Joanna Szymańska, Paweł Wiśniewski, Marcin Małek, Jarosław Mizera

s. 448-453 Badania nad otrzymaniem proppantów ceramicznych metodą suszenia rozpyłowego

Paweł Wiśniewski, Marcin Małek, Joanna Szymańska, Dorota Zarzycka-Dziedzic, Jarosław Mizera, Krzysztof Jan Kurzydłowski

s. 454-463 Spis treści tomu 2015