2016

  MCCM tom 68, nr 1, 2016 - STRESZCZENIA

s. 4-8    Wpływ właściwości reologicznych zawiesin Ti2AlC na mikrostrukturę porowatych węglików wytworzonych metodą żelowania spienionej zawiesiny

Anna Chmielarz, Marek Potoczek

s. 9-13    Podstawowe właściwości ceramiki PFN domieszkowanej potasem

Dariusz Bochenek, Przemysław Niemiec, Bartłomiej Cieplik

s. 14-16   Modyfikacja powierzchni opakowań szklanych nanocząstkami związków glinu z dodatkiem Li2O

Krzysztof Czarnacki, Jan Wasylak, Marek Lisiecki, Grzegorz Kuciński

s. 17-21   Wpływ wyładowania koronowego na właściwości powierzchni szkła

Marek Nocuń, Magdalena Skowron, Marcin Środa, Jerzy Jedliński, Małgorzata Ciecińska

s. 22-27   Wpływ składu chemicznego i morfologii na sorpcyjność materiałów porowatych

Dorota Riegert, Katarzyna Radwan, Joanna Rakowska, Aleksandra Miazga

s. 28-31   Scalanie pyłów pochodzących ze spalania odpadów komunalnych

Jan Wasylak, Grzegorz Kuciński, Marek Lisiecki, Tadeusz Września

s. 32-37   Synteza i spiekanie ceramiki BLT domieszkowanej Fe3+

Beata Wodecka-Duś, Małgorzata Płońska, Małgorzata Adamczyk

s. 38-43   Otrzymywanie ceramiki tytanianu baru domieszkowanego La3+ metodą zol-żel

Beata Wodecka-Duś, Katarzyna Osińska, Małgorzata Adamczyk

s. 44-48   Własności piezoelektryczne włókien ceramicznych

Lucjan Kozielski

s. 49-55   Badania procesów hydratacji zaczynów z cementu wysokoglinowego bez oraz z dodatkiem koloidalnego dwutlenku krzemu

Dominika Madej, Jacek Szczerba

s. 56-60   Wpływ deflokulantów na właściwości mas lejnych do otrzymywania proppantów ceramicznych

Dorota Zarzycka, Paweł Wiśniewski, Joanna Szymańska, Jarosław Mizera

s. 61-69   Kierunki rozwoju młynów do mielenia surowców i spoiw mineralnych

Jan Sidor

s. 70-75  Wspomagający efekt srebra w katodach BSCF stosowanych w SOFC

Aneta Kędra, Michał Mosiałek, Marcel Krzan, Maciej Tatko, Małgorzata Zimowska

s. 76-78  Biuletyn / Newsletter

 

   MCCM tom 68, nr 2, 2016 - STRESZCZENIA

s. 86-92   Kinetyka hydratacji cementu w obecności wybranych dodatków i domieszek

Wiesława Nocuń-Wczelik, Monika Jasińska, Barbara Trybalska

s. 93-97   Probabilistyczny model procesu klasyfikacji grawitacyjnej w warstwie fluidalnej

Henryk Otwinowski, Vladimir Pavlovich Zhukov, Dariusz Urbaniak, Anton Nikolaevich Belyakov

s. 98-104   Badanie możliwości syntezy mullitu za pomocą mikrofal

Piotr Taźbierski, Cecylia Dziubak, Paulina Tymowicz-Grzyb

s. 105-109   Preparatyka nanoproszków tytanianu baru metodą hydrotermalną

Anna Wajler, Agata Sidorowicz, Katarzyna Jach, Helena Węglarz, Magdalena Romaniec, Ryszard Diduszko

s. 110-114   Wpływ dodatku popiołów lotnych na krystalizację szkieł krzemianowych

Anna Zawada, Iwona Przerada, Józef Iwaszko

s. 115-119   Wykorzystanie włóknistego odpadu amorficznego jako dodatku do farb stosowanych do oznakowań drogowych

Iwona Przerada, Anna Zawada, Józef Iwaszko , Mateusz Supernak

s. 120-124   Wpływ stałych paliw alternatywnych na pracę instalacji piecowej wytwarzającej klinkier portlandzki i na właściwości cementów powszechnego użytku

Zuzanna Graur, Marek Gawlicki

s. 125-133   Postęp techniki w technologii przemiału cementu na przykładzie Cementowni ODRA

Magdalena Oleśków, Rafał Bujak

s. 134-139   Zastosowanie szkieł odpadowych do unieszkodliwiania osadów pochodzących z neutralizacji ścieków przemysłowych

Małgorzata Ciecińska, Paweł Stoch, Marek Nocuń

s. 140-144   Własności elektryczne elektrolitu stałego Ba(Ce0,95Ti0,05)0,8Y0,2O3

Małgorzata Dziubaniuk, Jan Wyrwa, Mieczysław Rękas, Władysław Kubiak

s. 145-149   Synteza nanokrystalicznych proszków TiO2 o zróżnicowanych wielkościach cząstek i powierzchni właściwiej metodą zol-żel

Anna Marzec, Zbigniew Pędzich

s. 150-155   Ozonidy oligomeryczne – synteza, własności, oddziaływanie biologiczne na wybrane grzyby chorobotwórcze

Marek Nocuń, Jerzy Niedźwiedzki, Paweł Krzyściak, Elżbieta Niedźwiedzka

s. 156-161   Wpływ wybranych związków organicznych na rodzaj powstałych zmian korozyjnych szkieł historycznych w zależności od stanu ich zachowania

Elżbieta Greiner-Wronowa, Paweł Świt

s. 162-167   Wybrane problemy badawcze reakcji redukcji tlenu na granicy faz Pt|8YSZ

Magdalena Dudek, Piotr Tomczyk, Andrzej Raźniak, Bartłomiej Lis, Manuela Reben, Marcin Gajek, Robert P. Socha 

s. 168-175   Właściwości mechaniczne kompozytów korund-grafen spiekanych ciśnieniowo

Paweł Rutkowski, Piotr Klimczyk, Lucyna Jaworska, Ludosław Stobierski, Dariusz Zientara, Karolina Tran

s. 176-182   Modelowanie cieplnych naprężeń resztkowych w kompozytach z układu SiC-TiB2 z uwzględnieniem rzeczywistej mikrostruktury i anizotropii właściwości termo-mechanicznych

Grzegorz Grabowski, Zbigniew Pędzich

s. 183-184   Biuletyn / Newsletter

 

   MCCM tom 68, nr 3, 2016 - STRESZCZENIA

s. 188-192   Badanie pigmentów ceramicznych o strukturze perowskitu

Žaneta Dohnalová, Petra Šulcová, Nataliia Gorodylova

s. 193-198   Wpływ temperatury wypalania na barwę i właściwości strukturalne malayaitów zawierających chrom

 Jana Luxová, Marek Rudolf Havlík, Petra Šulcová

s. 199-203   Wpływ metody wytwarzania na właściwości pigmentacyjne kasyterytu domieszkowanego manganem

Lucie Karolová, Žaneta Dohnalová, Jana Luxová

s. 204-207   Synteza i charakterystyka pigmentów Bi2Ce2-xZrxO7

Kateřina Těšitelová, Petra Šulcová, Iva Koláčková

s. 208-212   Wytwarzanie nanocząstek srebra metodą elektrołukową

Marek Nocuń, Magdalena Skowron, Jerzy Jedliński

s. 213-217   Różne podejścia do wymiany ciepła w kalcynowanej warstwie ziarnistego wsadu wapienia – Część I: Uproszczony model wymiany ciepła

Ryszard Lech, Przemysław Szostak, Henryk Szeląg

s. 218-223   Różne podejścia do wymiany ciepła w kalcynowanej warstwie ziarnistego wsadu wapienia – Część II: Współczynniki uproszczonego modelu

Ryszard Lech, Przemysław Szostak, Henryk Szeląg

s. 224-229   Korozja żużlowa materiału MgO-C w ujęciu analizy wymiarowej

Ryszard Lech, Wiesław Zelik

s. 230-235   Analiza możliwości zastosowania odpadów węglanowych w produkcji ceramicznych elementów murowych

Ewelina Kłosek-Wawrzyn, Małolepszy Jan

s. 236-241   Wpływ dodatku dolomitu do masy z iłu triasowego na właściwości użytkowe, skład fazowy i mikrostrukturę otrzymywanych tworzyw ceramicznych

Ewelina Kłosek-Wawrzyn, Anna Bugaj

s. 242-245   Wpływ dodatku tlenku cynku na właściwości szkliw z układu SiO2-Al2O3-CaO-K2O-Na2O-ZnO

Magdalena Leśniak, Janusz Partyka, Marcin Gajek, Katarzyna Pasiut, Maciej Sitarz

s. 246-253   Wpływ tlenku cyrkonu na parametry powierzchniowe szkliw porcelanowych

Katarzyna Pasiut, Janusz Partyka

s. 254-258   Wpływ parametrów procesu granulowania w mieszadle wysokoenergetycznym na kształt lekkich proppantów otrzymywanych z mas zawierających popioły lotne

Marek Grandys, Janusz Partyka, Mirosław M. Bućko

s. 259-266   Wypalane kruszywo lekkie z dodatkiem zeolitów po sorpcji substancji ropopochodnych

Magdalena Król, Wojciech Wons, Elżbieta Brylska, Bartłomiej Wróbel, Włodzimierz Mozgawa

s. 267-273   Materiały hybrydowe montmorylonit-indometacyna/naproksen: otrzymywanie, dobór optymalnych warunków interkalacji i charakterystyka

Alicja Rapacz-Kmita, Ewa Stodolak-Zych, Mirosław M. Bućko, Magdalena Ziąbka

s. 274-281   Abstracts of Workshop on Contemporary Bioceramics Kraków, September 12th, 2016

s. 282-283   Abstracts of Workshop on Extraordinary Boride Ceramics for Advanced Engineering Applications, Kraków, September 11th-12th, 2016

s. 284-287  Polska firma wprowadza na rynek nowatorskie urządzenie SPS

Joanna Wachowicz, Marcin Rosiński, Damian Mątewski

s. 288-291   Biuletyn / Newsletter

s. 292-296   Biuletyn reklamy

 

   MCCM tom 68, nr 4, 2016 - STRESZCZENIA

s. 300-304   Wpływ obróbki mechano-chemicznej na syntezę i właściwości proszków Ca-α-sialon:Eu2+

Daniel Michalik, Tomasz Pawlik, Małgorzata Sopicka Lizer, Radosław Lisiecki

s. 305-309   Synteza proszku Si2Al4O4N4 metodą SHS

Wiktoria Wierzba, Karol Ostalecki, Zbigniew Pędzich, Mirosław M. Bućko

s. 310-314   Wpływ glino-borowych wiskerów na strukturę pozostałości amorficznej matrycy szklano-ceramicznej w kompozytach z Al2O3

Daniela Herman

s. 315-319   Wpływ wybranych parametrów technologicznych na jakość pigmentów ceramicznych

Cecylia Dziubak

s. 320-323   Właściwości strukturalne, transportowe i elektrochemiczne P2-Na0,7Fe0,5Mn0,5O2 – materiału katodowego dla ogniw Na-ion

Dominika Baster, Łukasz Kondracki, Andrzej Kulka, Janina Molenda

s. 324-328   Właściwości mechaniczne w podwyższonej temperaturze ceramiki Y2O3 wzmocnionej płatkami grafenowymi

Marek Boniecki, Władysław Wesołowski, Przemysław Gołębiewski, Rafał Zybała, Kamil Kaszyca, Rafał Koziński, Anna Piątkowska, Magdalena Romaniec, Paweł Ciepielewski, Konrad Krzyżak

s. 329-334   Dodatki ognioochronne w polioctanowinylowych klejach do drewna

Joanna Mastalska-Popławska, Piotr Izak, Agnieszka Potyka, Łukasz Wójcik, Marcin Gajek

s. 335-339   Możliwość intensyfikacji procesu wytwarzania nanoproszku grafitu w młynie wibracyjnym

Jan Sidor, Paweł Tomach

s. 340-345   Topiony koklinkier magnezjowo-dolomitowy do produkcji materiałów ogniotrwałych dolomitowo-węglowych

Małgorzata Niesyt, Agnieszka Onyszkiewicz

s. 346-354   Surowce magnezjowe z alternatywnych źródeł

Małgorzata Skalska, Marian Darłak, Edyta Śnieżek, Dominika Madej, Marian Turek, Jacek Szczerba

s. 355-361   Wyroby magnezjowo-węglowe z zastosowaniem surowców magnezjowych z alternatywnych źródeł – właściwości i zastosowanie

Małgorzata Skalska, Marian Darłak, Edyta Śnieżek, Dominika Madej, Jacek Szczerba

s. 362-368   Tworzywo ogniotrwałe na bazie cyrkonianu wapnia i jego zachowanie w kontakcie z ciekłą stalą

Klaudia Wiśniewska, Dominika Madej, Jacek Szczerba

s. 369-375   Wpływ Gd2O3 na otrzymywanie szkło-ceramiki tlenkowo-fluorkowej z fazą niskofononową

Marta Kasprzyk, Marcin Środa, Magdalena Szumera

s. 376-383   Kalcynowane nanoproszki tlenku glinu o wąskim rozkładzie cząstek pochodzące z bemitu

Waldemar Pyda, Aleksandra Kędzierska, Jerzy Morgiel, Norbert Moskała

s. 384-389  Urządzenia do sortowania mielników w kształcie kul

Jan Sidor, Paweł Pieka

s. 390-397   Biuletyn / Newsletter

s. 398-406   Spis tomu 2016