2017

  MCCM tom 69, nr 1, 2017 - STRESZCZENIA

s. 4-9    Wzmocnienie w postaci płytek sześcioglinianu ceru powstających in situ w elektroerozynie obrabialnej ceramice ZTA -TiC

Andrea Gommeringer, Ulrich Schmitt-Radloff, Frank Kern, Rainer Gadow

s. 10-17   Najważniejsze czynniki wpływające na czas życia kadzi stalowniczej w odniesieniu do zużycia materiałów ogniotrwałych

Wiesław Zelik, Ryszard Lech

s. 18-27   Struktura, spiekalność i właściwości transportowe protonowo przewodzących ceramik Ba1-xLnx(Zr,In,Sn)O3-δ (Ln: wybrane lantanowce)

Wojciech Skubida, Anna Olszewska, Anna Niemczyk, Kacper Cichy, Dariusz Zientara, Konrad Świerczek

s. 28-32   Wpływ składu chemicznego na spiekalność i przewodnictwo jonów litu w La2/3-xLi3xTiO3 – ceramicznym elektrolicie stałym o strukturze perowskitu

Tomasz Polczyk, Wojciech Zając, Konrad Świerczek

s. 33-39   Synteza i charakterystyka hydrożeli krzemianowo-polimerowych z wybranymi retardantami palenia

Joanna Mastalska-Popławska, Sonia Ryś, Piotr Izak

s. 40-45   Badanie wpływu dodatku modyfikatorów na właściwości mechaniczne i termiczne wysokoglinowego tworzywa odpornego na szoki termiczne

Piotr Taźbierski, Andrzej Łosiewicz, Paulina Tymowicz-Grzyb, Tadeusz Jakubiuk

s. 46-51   Wytwarzanie gazu syntezowego w stałotlenkowych elektrolizerach parowych z odpadowego CO2 - możliwości i bariery rozwoju technologii

Magdalena Dudek, Alicja Rapacz-Kmita, Andrzej Raźniak, Bartłomiej Lis, Marcin Gajek, Barbara Tora, Tadeusz Olkuski

s. 52-56   Zastosowanie techniki wibracyjnej w procesach kruszenia

Jan Sidor, Marcin Mazur

s. 57-62   Próby zastosowania surowców odpadowych przemysłu cementowego i przetwórstwa mineralnego do topienia szkieł sodowo-wapniowo-krzemianowych

 Joanna Rybicka-Łada, Anna Kuśnierz

s. 63-64   Biuletyn / Newsletter

 

  MCCM tom 69, nr 2, 2017 - STRESZCZENIA

s. 68-72   Bezołowiowy transformator piezoelektryczny Ba0,85Ca0,15TiO3 do zbierania energii wibracyjnej

Lucjan Kozielski, Kamil Feliksik, Beata Wodecka-Duś

s. 73-77  Funkcjonalny materiał gradientowy Al2O3-Mo otrzymany przez odlewanie odśrodkowe mas lejnych

Justyna Zygmuntowicz, Agata Baczyńska, Aleksandra Miazga, Waldemar Kaszuwara, Katarzyna Konopka

s. 78-83   Mikroporowaty materiał sialonowy o niskiej przewodności cieplnej

Wiktoria Wierzba, Kamil Wojteczko, Piotr Putyra, Mirosław M. Bućko, Lucyna Jaworska, Zbigniew Pędzich

s. 84-89   Aspekty mikrostrukturalne mielenia wysokoenergetycznego materiałów azbestowo-cementowych

Józef Iwaszko, Iwona Przerada, Anna Zawada

s. 90-96  Technologia i podstawowe właściwości wieloskładnikowej ceramiki na bazie Pb(Zr0,75Ti0,25)O3 syntezowanej metodą zol-żel

Dariusz Bochenek, Przemysław Niemiec, Michał Osiński

s. 97-100   Wpływ domieszki jonów erbu Er3+ na własności magnetooptyczne szkieł tellurowych 70TeO2-5X-10P2O5-10ZnO-5PbF2 (X = MgO, Bi2O3)

Katarzyna Pach, Edmund Golis, Jacek Filipecki, Katarzyna Kotynia

s. 101-106   Ocena właściwości mechanicznych, parametrów powierzchniowych i stabilności kompozytów polimerowych modyfikowanych nanocząstkami srebra

Magdalena Ziąbka, Michał Dziadek

s. 107-114   Analiza zjawisk zachodzących podczas elektrochemicznej redukcji tlenu na granicy faz punktowa katoda tlenkowa |O2| elektrolit stałotlenkowy

Magdalena Dudek, Andrzej Raźniak, Bartłomiej Lis, Alicja Rapacz-Kmita, Marcin Gajek, Magdalena Ziąbka, Krzysztof Śliwa, Bartosz Adamczyk

s. 115-119   Wybrane aspekty teoretyczne badań termoluminescencji w porcelanie elektrotechnicznej - omówienie

Rafał Sobota

s. 120-124   Wpływ modyfikacji bizmutem na krystalizację szkieł chalkogenidkowych

Jakub Szlęzak, Yaroslav Shpotyuk, Catherine Boussard-Pledel, Józef Cebulski, Bruno Bureau, Roman Golovchak

s. 125-131   Wpływ rodzaju środka spieniającego na efektywność procesu spieniania surowców wtórnych

Iwona Przerada, Anna Zawada, Małgorzata Lubas, Józef Iwaszk

s. 132-137   Izolacyjne materiały spieniane na bazie surowców wtórnych

Anna Zawada, Iwona Przerada, Małgorzata Lubas, Józef Iwaszko

s. 138-145   Synteza nanocząstek srebra – wpływ morfologii na barwę szkieł

Magdalena Woźniak, Marek Nocuń, Paweł Pichniarczy

s. 146-153   Badania procesu studzenia próbek ceramicznych form odlewniczych z zastosowaniem kamery termowizyjnej

Paweł Wiśniewski, Ryszard Sitek, Mateusz Konrad Koralnik, Wojciech Leon Spychalski, Dorota Moszczyńska Jarosław Mizera

s. 154-159   Modelowanie naprężeń powstających w złożu proppantów ceramicznych poddanemu jednoosiowemu ściskaniu

Grzegorz Grabowski, Marek Grandys

s. 160-175   Rekonstrukcje ceramiki historyczne za pomocą metody konserwatorskiej "na zimno" lub metodą wypalania ceramicznego

Maria Rudy

s. 176-188   Biuletyn / Newsletter

 

  MCCM tom 69, nr 3, 2017 - STRESZCZENIA

s. 192-197   Ogniotrwałe materiały odlewane na spoiwie CAC – kiedy ma miejsce reakcja hydrauliczna w odlewach LC?

Olaf Krause, Florian Holleyn, Johannes Kasper, Christian Dannert, Daniel Tischer

s. 198-202   Polepszona wysokotemperaturowa odporność na wstrząs cieplny wysokokorundowych monolitów ogniotrwałych dzięki tworzeniu się in-situ spinelu w inteligentnej osnowie

Florian Holleyn, Olaf Krause, Erwan Brochen, Christian Dannert, Małgorzata Odziomek

s. 203-206   Szkło ekspandowane w izolacyjnych monolitycznych materiałach ogniotrwałych

Fabian Stölzel

s. 207-213   Synteza SHS ceramicznych warstw ochronnych na betonach ogniotrwałych

Kirill Podbolotov, Alexander Volochko, Valentin Antonovic, Renata Boris

s. 214-220   Wpływ składu fazowego cementu glinowego na właściwości betonów ogniotrwałych

Izabela Majchrowicz

s. 221-232   Analiza chemiczna wyrobów węglowych zawierających węglik krzemu – oznaczanie zawartości węgla całkowitego, węgla wolnego oraz węglika krzemu

Anna Gerle, Katarzyna Stec, Mirosław Burdyl, Jacek Podwórny, Bronisław Psiuk

s. 233-237   Przemysł materiałów ogniotrwałych w Polsce i w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia

Jerzy Czechowski

s. 238-242   Doświadczenia w zakresie wytwarzania i zastosowania topionych kruszyw magnezjowych

Małgorzata Skalska, Wiesław Zelik

s. 243-251   Wytwarzanie ceramiki SiC metodą odlewania żelowego z wykorzystaniem układu żelującego Sizol-chlorek amonu

Bronisław Psiuk, Barbara Lipowska, Kinga Czechowska, Anna Gerle, Mariusz Stanek, Andrzej Śliwa

s. 252-257   Trójwymiarowa rekonstrukcja mikrostruktury polikrystalicznego tlenku glinu metodą teselacji Laguerre’a

Grzegorz Grabowski

s. 258-263   Metoda spektroskopii fotoelektronów w badaniach hydratacji alitu z domieszkami reduktorów chromu sześciowartościowego

Paulina Golonka, Marek Nocuń, Wiesława Nocuń-Wczelik

s. 264-271   Kompozyty Al2O3-ZrO2 wytwarzane za pomocą prasowania filtracyjnego nanoproszków dwutlenku cyrkonu i przejściowych form tlenku glinu

Łukasz Zych, Mirella Azar, Jerome Chevalier, Vincent Garnier, Beata Macherzyńska, Waldemar Pyda

s. 272-278   Kompozyty tlenek glinu - tlenek cyrkonu - węglik niobu do obróbki elektroerozyjnej - wpływ zawartości stabilizatora

Ulrich Schmitt-Radloff, Frank Kern, Rainer Gadow

s. 279-285   Właściwości mechaniczne i odporność na niskotemperaturową degradację domieszkowanego tlenkiem glinu 3Y-TZP, wytworzonego z proszków pokrywanych stabilizatorem

Frank Kern, Ahsanul Kabir, Rainer Gadow

s. 286-288   Biuletyn / Newsletter

 

  MCCM tom 69, nr 4, 2017 - STRESZCZENIA

s. 292-296   Modelowanie procesu rozdrabniania mieszaniny materiałów o różnej twardości

Henryk Otwinowski, Vladimir P. Zhukov, Dimitrii A. Osipov

s. 297-303   Badania procesów hydratacji cementów specjalnych z układu CaO-Al2O3-ZrO2 metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej

Dominika Madej, Andrzej Kruk

s. 304-310   Ewolucja mikrostruktury i budowa granicy fazowej Al2O3 - osnowa szkło-krystaliczna w kompozytach z udziałem wiskerów Al18B4O33

Daniela Herman, Karolina Kminikowska

s. 311-316   Wpływ węglanu wapniowo-magnezowego na proces hydratacji cementu

Wiesława Nocuń-Wczelik, Marta Stachlewska, Barbara Trybalsk

s. 317-321   Właściwości mechaniczne kompozytu Al2O3-ZrO2-grafen

Marek Boniecki, Władysław Wesołowski, Przemysław Gołębiewski, Kamil Kaszyca, Michał Woluntarski, Anna Piątkowska, Magdalena Romaniec, Paweł Ciepielewski, Konrad Krzyżak

s. 322-334   Kinetyka utleniania i właściwości elektryczne stopu Ni-5Cu na interkonektory do stałotlenkowych elektrolizerów SOEC

Jarosław Dąbek, Krzysztof Mars, Michał Bobruk, Aleksander Gil, Tomasz Brylewski

s. 335-342   Dobór i kształtowanie właściwości materiałów ogniotrwałych na bazie MgO

Edyta Śnieżek, Ryszard Prorok, Jacek Szczerba

s. 343-346   Proces wdrażania nowatorskiej technologii produkcji filtrów ceramiczno-węglowych

Barbara Lipowska, Jerzy Witek, Maciej Asłanowicz, Andrzej Ościłowski, Zbigniew Robak, Roksana Muzyka

s. 347-350   Właściwości lepkosprężyste iłowo-cementowych spoiw uszczelniających

Ewa Litwinek, Piotr Izak, Łukasz Wójcik

s. 351-358   Ceramiczne retardanty palenia w polioctanowinylowych klejach do drewna

Góral Zuzanna, Izak Piotr, Mastalska-Popławska Joanna, Wójcik Łukasz, Gajek Marcin

s. 359-363   Technologia domieszkowanej ceramiki KNN

Katarzyna Osińska, Dariusz Bochenek Karol Guzak

s. 364-369   Półprzewodnikowe właściwości ceramiki (Ba0,6Pb0,4)TiO3 domieszkowanej szkłem specjalnym

Beata Wodecka-Duś, Jolanta Dzik, Lucjan Kozielski, Małgorzata Adamczyk-Habrajska

s. 370-373   Właściwości dielektryczne materiałów ceramicznych otrzymanych na bazie TiO2

Wojciech Bąk, Piotr Dulian, Barbara Garbarz-Glos, Witold Żukowski, Czesław Kajtoch

s. 374-379   Polimery syntetyczne - ratunek czy zagrożenie dla malowideł ściennych - badania zwilżalności warstw malarskich

Ewelina Jarek, Dorota Białek-Kostecka, Anna Forczek-Sajdak, Zofia Kaszowska, Małgorzata Walczak

s. 380-387   Ewolucja porowatości podczas spiekania wyprasek nanoproszków dwutlenku cyrkonu prasowanych izostatycznie i filtracyjnie

Waldemar Pyda

s. 388-397   Spis rocznika 2017