Informacje dla autorów

Jeśli jesteś zaintersowany(a) zgłoszeniem tekstu do MCCM zapoznaj się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są zasady publikowania oraz zasady publikowania tesktów. Autorzy zobowiązani są zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpoczną proces zgłaszania artykułu lub, jeśli już się zarejestrowali, mogą po prostu  się zalogować  i rozpocząć pięciostopniowy proces zgłaszania.

 

W czasopiśmie „Materiały Ceramiczne /Ceramic Materials/” akceptowane
są oryginalne artykuły, mieszczące się w zakresie tematycznym, napisane w j. polskim lub angielskim.

Przygotowanie manuskryptu
Artykuł musi zawierać:
• Tytuł, nazwiska, afiliacje autorów i adres e-mail autora prowadzącego
korespondencję.
• Abstrakt, ujmujący główne cele, zakres i wyniki badań, w j. polskim i angielskim, liczący 300–500 słów.
• Słowa kluczowe – do 5 haseł.
• Podstawowy tekst z rysunkami i tabelami.
• Podziękowania i odnośniki literaturowe.
Tekst artykułu powinien być napisany za pomocą edytora tekstu MS Word, przy użyciu czcionki Arial 12 pkt i pojedynczych odstępów między
wierszami. Preferowana długość artykułu – 8 stron A4 łącznie z rysunkami i tabelami.
Równania powinny być numerowane, np.:
F(x) = a1x – 2b1y + c2xy
Rysunki, fotografie i tabele należy przygotować w wersji czarno-białej i umieścić w tekście. Drukowanie w kolorze wymaga dodatkowego uzgodnienia z Redakcją. Opisy rysunków i tabel należy podać w j. polskim
i angielskim.
Wykaz odnośników literaturowych umieszczany jest na końcu tekstu,
w kolejności występowania. Do wykazu należy odwoływać się, umieszczając cyfry w nawiasach kwadratowych np.: [1], [5–8]. Przykłady
formatowania odnośników:
• Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wyd. PWN, Warszawa 1999.
• Garvie, R. C., Hannink, R. H., Pascoe, R. T.: Ceramic Steel?, Nature, 258, (1975), 703–704.
• Rutkowski, P., Stobierski, L., Bućko, M. M.: Sintering, structure and microstructure of NbC-CryCz composite materials, w Proc. 10th ECerS Conf., (Heinrich, J. G., Aneziris, C., Red.), Göller Verlag, Baden-Baden, (2007), 1111–1115.
Przedkładanie artykułów do publikacji
Artykuł należy wysyłać na adres e-mail: pyda@agh.edu.pl. w postaci pliku doc, dołączając oryginały rysunków w formacie tif lub jpg o rozdzielczości
minimum 300 dpi.
Wszystkie artykuły recenzowane są przez dwóch recenzentów, a wyniki
autorzy otrzymują za pomocą poczty elektronicznej.
Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawy stylu artykułu, aby spełniał przyjęte standardy jednolitości.
Prawo autorskie
Artykuł publikowany w czasopiśmie „Materiały Ceramiczne /Ceramic Materials/” nie może być opublikowany wcześniej gdziekolwiek indziej.
Autorzy są odpowiedzialni za przestrzeganie praw autorskich w odniesieniu do materiału zawartego w artykule. Należy poświadczyć obszerne cytaty i źródła ilustracji.
Autorzy manuskryptu, przyjętego do druku przez Komitet Redakcyjny,
wyrażają zgodę na przeniesienie praw autorskich do jego publikowania
i tłumaczenia do Wydawnictwa Naukowego Akapit na jeden rok, licząc od daty opublikowania. W tym czasie, publikowanie pracy gdzie indziej wymaga wcześniejszej zgody Wydawnictwa Naukowego Akapit.
Autorzy manuskryptu opublikowanego w MCCM wyrażają zgodę na jego udostępnianie w formie elektronicznej na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Ceramicznego oraz w bazach danych wybranych
przez Redakcję MCCM.